Adatkezelési nyilatkozat

 1. Az adatkezelési nyilatkozatról

Jelen Szabályzat rögzíti, hogy a http://www.esport1.hu honlap üzemeltetője, az esport1 Korlátolt Felelősségű Társaság mint bejegyzett cég, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. II/4.; cégjegyzékszám: 01-09-298495, adószám: 25957428-2-41, EU adószám: HU25957428 (továbbiakban üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyeket az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden igénybevevője számára azonos feltételekkel biztosítsa a magánélethez, és a személyes adatok védelméhez való jogot azok gépi feldolgozása során.

Jelen Szabályzat az alábbi jogszabályokra tekintettel került kialakításra:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, 
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Fogalmi meghatározások

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.7 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Az adatgyűjtés menete

Az üzemeltető az alábbi formában gyűjt adatokat az oldalon:

3.1 Önkéntes adatmegadás/Adatkezelő/Külső szolgáltató által gyűjtött adatok, melyek az alábbiak:

 • telefonszám
 • teljes név
 • email cím
 • Böngésző típusa és annak beállításai;
 • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
 • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra );
 • az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
 • egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
 • az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

3.2. Adatokat tárol „Cookie”-kon keresztül. Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása.. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

3.3. Logokat gyűjt webszerveren keresztül: A rendszerek működtetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

3.4. Online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével.

3.5. A Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtása az alapján, hogy az adott felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely hirdetésekre kattintott, így a korábbi érdeklődési körnek jobban megfelelő, relevánsabb hirdetések fognak megjelenni;

3.6.az adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások illetve a nem valós látogatói forgalom felderítése és megelőzése

A 3. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

3.7. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

 1. Az Adatkezelés jogalapja, célja, felelősség

4.1 Az Adatkezelésre jogalapot az Üzemeltető Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatást követő nyilatkozata ad, amely tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az http://esport1.hu honlap használata során általa közölt személyes adatok, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. 

4.2 Az Adatkezelés célja az Üzemeltető internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Üzemeltető felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Üzemeltető weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Üzemeltetők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.3 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.4 Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

5. Az adatvédelmi irányelvek

5.1 Adatokat csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokra, továbbá törvényben rögzített egyéb célra szabad megszerezni, tárolni és felhasználni. Az Adatkezelésre csak megfelelő jogalap birtokában, tisztességesen és törvényesen kerülhet sor.

5.2 Az Üzemeltető megtesz minden szükséges biztonsági intézkedést az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Rendelkezés a személyes adatokkal

7.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatokat az Üzemeltető mindaddig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását meg nem szünteti oly módon, hogy írásban kéri személyes és egyéb adatai törlését az info@esport1.hu e-mail címen, kizárólag az általa megadott e-mail címről származó e-mailben

Az adatok törlésére a Felhasználó törlési igényének kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

7.2 A 7.1 pontban foglaltaktól eltérően az Üzemeltető jogosult az adatokat tovább kezelni amennyiben ez jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, addig és olyan mértékben, ahogy ezt az adott jogszabályi rendelkezés előírja (pl.: számviteli szabályok).

7.3 A rendszer működése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, ezt követően az automatikusan rögzítésre kerülő adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható.

7.4 A Felhasználó jogosult az általa megadott adatokat helyesbíteni, megváltoztatni. Ezt írásban kérheti az info@esport1.hu e-mail címen, kizárólag az általa megadott e-mail címről származó e-mailben.

7.5 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.6 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot jogszerűen továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.7 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.8 Az Üzemeltető hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

7.9 Személyes adatokban bekövetkezett változások az esport1 oldalainak az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is.

8. Tájékoztatás

8.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Üzemeltetőtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@esport1.hu  email címre küldött e-mail-ben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mail-ben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik.

8.2 A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

9. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

9.1 Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9.2 Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.3 Az Üzemeltető az Adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatásának megkönnyítése céljából adatvédelmi nyilvántartást vezet.

10 Külső szolgáltatók

10.1. Az Üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

10.2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

10.3. Az Üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

11. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

11.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítást követően arról a Felhasználókat a weboldalon elhelyezett felhívással értesíti.

11.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

12 Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

12.1. A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

12.2. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/en/privacy-information/ oldalon található további információ.

12.3  A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html oldalon található további információ.

12.4. A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról a https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon található további információ.

12.5. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

12.6. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

12.7. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

13. Egyéb külső szolgáltatók, hirdetők

13.1. Médiahirdetési-felület értékesítő egyes Szolgáltatásai során a megrendelőivel közvetlenül (hirdetők) ill. a hirdetők által megbízott közvetítőn keresztül (médiaügynökség) van kapcsolatban (továbbiakban együttesen: „Megrendelő”). A Szolgáltatás keretében közzétett hirdetések weboldalakon történő megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendelőink is, Adatfeldolgozónak minősülő hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek.

13.2 Az automatizált módon működő hirdetési rendszereken keresztül a Médiahirdetési-felület értékesítő által értékesített weboldalakon reklámszolgáltatást igénybe vevő hirdetőkkel Médiahirdetési-felület értékesítőnek közvetlen kapcsolata nincs, mivel az automatizált hirdetésekhez szintén technológiai külső szolgáltatók (ún. SSP-k, amelyek szintén adatfeldolgozónak minősülnek) szolgáltatásait használjuk.

13.3. Médiahirdetési-felület értékesítő a Szolgáltatásai során a megrendelők (hirdetők, médiaügynökségek vagy automatizált hirdetési rendszerek) által a felhasználókról gyűjtött bármely adat esetén azok adatkezelője a megrendelő, adatfeldolgozója pedig szintén a megrendelő vagy az általa megbízott cég, amely adatok kezelésére és feldolgozására az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

14.2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@esport1.hu email címen.

Ezeket olvastad már ?