John Wick 4 Nyereményjáték Szabályzat


Esport1 Kft. „John Wick: 4. felvonás páros mozijegy” elnevezésű garantált nyeremény részvételi feltételei

A részvételi feltétételek az Esport1 Kft. (székhely: (1135 Budapest, Szegedi út 37-39, ½ emelet, a továbbiakban: „Esport1”) által szervezett „John Wick: 4. felvonás páros mozijegy” garantált nyeremény (továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit és egyéb szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Játékra vonatkozó főbb információk

1.1. A Játék időtartama

A Játék 2023 március 16. 16:00-tól március 21. 12:00-ig tart, mely időintervallumban kiváltható a garantált páros mozijegy az Esport1.hu weboldalán, az oldalon történő aktivitásért kapott pontokért cserébe. A garantált páros mozijegy értéke 500 E1 pont.

A kiváltott páros mozijegy átvehető a Cinema City Arena mozi pénztáránál a film vetítési ideje alatt.

A páros jegyet kiváltó felhasználók által, az Esport1.hu oldalra történő regisztrációkor megadott neveket átadjuk a jegyforgalmazó részére.
A páros jegy a Cinema City Aréna mozijánál az Esport1.hu oldalon regisztrált név megadásával vehető át. A vetítésre 2023 március 21-én, kedden kerül sor 18:30-kor.

A jegyet kiváltó felhasználókat emailben is értesítjük a jegy felhasználásának feltételeiről.

A játék promóciójához használt grafikai anyagok minden alkalommal csak illusztrációk, a tényleges nyeremény ettől eltérhet.

1.2. A Játék szervezőjének adatai

Cím: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39, ½ emelet

E-mail cím: info@esport1.hu

1.3 A Játékban részt vevő személyek köre

A Játék időtartama alatt regisztrációval rendelkezik az esport1.hu weboldalon.

A Játékban részt vehetnek a korábban regisztrációval rendelkező személyek, valamint a Játék időtartama alatt regisztrált személyek is.

2. Kizárás a Játékból

A Játékból kizárható:

 • aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
 • aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Játék során,

2.1. A Játékban való részvétel feltétele

Az Esport1.hu oldalán való regisztráció, a feladatok teljesítése és a feltett kérdés helyes megválaszolása.

A jutalmak másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

Egyéb rendelkezések

Az értesítések során a telefonon vagy emailben történő megkeresés bármilyen okból fakadó mulasztása  miatt esetlegesen bekövetkezett kárért az Esport1 nem vállal felelősséget.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Esport1 nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Játékban való részvétel során.

Az Esport1 minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

Az Esport1 fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben az Esport1 felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről tájékoztatják a Játékosokat.

Az Esport1 jelen szabályzatot a www.esport1.hu honlapon teszi közzé. Az Esport1 fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a www.esport1.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a Játékosoknak e-mailben.

Esport1 fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Esport1 kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Esport1 kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Esport1 semminemű felelősséget nem vállal.

Esport1 kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Esport1 nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, harmadik személyek tevékenységéért.

Esport1 minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.

Adatkezelési szabályok

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli az Esport1 Kft.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a Játékos önkéntesen megadott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a jutalom átadása.

Kezelt adatok köre

A Játék lebonyolítása érdekében a Játékos által a Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokat kezeljük:

 • e-mail cím,
 • személynév,
 • IP cím és a
 • Játékban történő részvétel ténye.

Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése azon Játékosok esetében, akik nem nyertek, a nyereményjáték végéig valósul meg. A nyertes adatait a polgári jogi elévülési ideig (5 év) kezeljük.

A Játékos jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül a Játékost a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben a Játékos jogaival élni kíván, az a Játékos azonosításával jár együtt, valamint Játékossal szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Játékosról), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Játékos adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Játékosról kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Játékos azon joga, hogy kérelmezheti az Játékosra vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Játékostól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Játékos azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Játékoshoz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Játékos jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Játékosra vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Játékos jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Játékos jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Játékost.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Játékos jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Játékosra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Játékos visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Játékos tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Játékosról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Játékos kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Játékos személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Játékos felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, Játékosnak joga van arra, hogy kérje, hogy az Játékos által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Játékos rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Játékos szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Játékost.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Játékost az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Játékosra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Játékos bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Játékos köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Játékosre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Játékosnak hozzá is kell járulnia.

Hatályos: 2023.01.01 - 2023.12.31